Nowe zasady dotyczące cookies

Na naszej witrynie stosujemy pliki cookies. Pliki te pozwalają nam na podwyższanie jakości naszych stron oraz dostosowanie ich do indywidualnych preferencji użytkownika. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. W dowonym czasie można dokonać zmiany ustawień dla tych plików.
Więcej informacji na temat plików cookies

Kserokopiarki, Plotery, Skanery - serwis Canon w Warszawie

Autoryzacja Cnon

  Od 20 lat z marką Canon

imageRUNNER 1730i
imageRUNNER ADVANCE 400i, 500i

Sprinterska 3 w segmencie A4

50..40..30.. START
teraz szybciej osiągniesz sukces w biznesie

Skończyły się żarty, nie masz już wytłumaczenia, zwycięstwo jest pewne. Nowe wielofunkcyjne kserokopiarki A4 teraz na dopingu.
Modele Canon iR-1730i, iRA-400i, iRA-500i odpowiednio z prędkościami 30,40 i 50 stron na minutę dadzą Ci przewagę w każdym zadaniu.

seria imageRUNNER 1133

iR-1133, iR-133A, iR-1133iF
3 japońskie scyzoryki

Modele Canon iR-1133, iR-1133A, iR-1133iF to niewielkie drukarko kopiarki z kolorowym skanerem. W standardzie posiadają funkcję druku dwustronnego dokumentów do formatu A4 z prędkością 33 str./min. Urządzenia przeznaczone są dla małych i średnich grup roboczych.

nowe kserokopiarki A3
imageRUNNER 2202 i 2202N

Przyśpieszona niezawodność w segmencie A3

        Dwa podstawowe modele kserokopiarek czarno-białych A3 Canon doczekały się nowego wcielenia. imageRUNNER 2202 i iR-2202N to przyśpieszone wersje poprzedników. Kopiowanie i drukowanie lokalne do formatu A3 oraz przystępna cena to niezaprzeczalne zalety tych konstrukcji

Strona główna › Ustawa o zużytym sprzęcie

Ustawa o zużytym sprzęcie

Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495
                                       
                                    U S T A W A
                             z dnia 29 lipca 2005 r.
       o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym[1]
                                       
                                   Rozdział 1
                                 Przepisy ogólne
                                       
                                     Art. 1.
1. Ustawa określa:
   1) wymagania, jakim powinien odpowiadać sprzęt elektryczny i elektroniczny,
     zwany dalej "sprzętem",
   2) zasady postępowania ze zużytym sprzętem w sposób zapewniający ochronę
     zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą
     zrównoważonego rozwoju
 - w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze sprzętu oraz zapewnienia
  odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu.
2. W sprawach dotyczących postępowania ze zużytym sprzętem w zakresie
  nieuregulowanym w ustawie stosuje się przepisy o odpadach.

                                     Art. 2.
1. Przepisy ustawy stosuje się do:
   1) sprzętu wyprodukowanego i wprowadzonego na terytorium kraju;
   2) sprzętu wprowadzonego na terytorium kraju w drodze importu lub wewnątrz
     wspólnotowego nabycia;
   3) zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu, o którym mowa w pkt 1 i 2.
2. Przepisy art. 7-14, art. 18-21, art. 23, art. 24 i art. 27 stosuje się
  również do sprzętu sprzedawanego na odległość za pośrednictwem środków
  masowego przekazu lub sieci teleinformatycznych do innych niż Rzeczpospolita
  Polska państw członkowskich Unii Europejskiej.
3. Przepisów ustawy nie stosuje się do:
   1) sprzętu służącego ochronie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej,
     jeżeli ten sprzęt jest przeznaczony wyłącznie do celów wojskowych;
   2) odpadów promieniotwórczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29
     listopada 2000 r. � Prawo atomowe (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689 i Nr
     173, poz. 1808);
   3) sprzętu będącego częścią składową urządzenia, które nie jest sprzętem w
   rozumieniu przepisów ustawy.

                                     Art. 3.
1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
   1) decyzje związane z gospodarką odpadami � decyzje, o których mowa w art.
     17 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 26 ust. 1 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia
     27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.)[2], w
     art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. � Prawo ochrony
     środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.)[3] oraz w art. 7 ust. 1
     pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
     w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622, z późn. zm.)[4];
   2) import � przywóz sprzętu z terytorium państwa niebędącego członkiem Unii
     Europejskiej w celu wprowadzenia na terytorium kraju;
   3) odzysk � odzysk w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27
     kwietnia 2001 r. o odpadach;
   4) ponowne użycie � użycie zużytego sprzętu lub jego części składowych w tym
     samym celu, dla jakiego były zaprojektowane i wykonane;
   5) przetwarzanie � wszystkie czynności podejmowane po przekazaniu zużytego
     sprzętu do przedsiębiorcy prowadzącego zakład przetwarzania w celu
     demontażu obejmującego usunięcie z tego sprzętu składników
     niebezpiecznych, materiałów i części składowych, określonych w załączniku
     nr 2 do ustawy, pocięcie oraz przygotowanie do odzysku lub
     unieszkodliwiania;
   6) recykling � recykling w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 14 ustawy z dnia 27
     kwietnia 2001 r. o odpadach;
   7) składnik niebezpieczny � substancję niebezpieczną lub preparat
     niebezpieczny w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r.
     o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, z późn.
     zm.)[5];
   8) sprzedawca detaliczny � przedsiębiorcę, który w ramach wykonywanej
     działalności gospodarczej zbywa sprzęt w celu użytkowania tego sprzętu;
   9) sprzedawca hurtowy � przedsiębiorcę, który w ramach wykonywanej
     działalności gospodarczej zbywa sprzęt w celu dalszego zbycia tego
     sprzętu;
  10) sprzęt � urządzenia, których prawidłowe działanie jest uzależnione od
     dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych,
     oraz mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu
     elektrycznego lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowane do użytku przy
     napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1 000 V dla prądu zmiennego oraz
     1 500 V dla prądu stałego, zaliczone do grup sprzętu określonych w za
     łączniku nr 1 do ustawy;
  11) unieszkodliwianie odpadów � unieszkodliwianie odpadów w rozumieniu art. 3
     ust. 3 pkt 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;
  12) wewnątrzwspólnotowe nabycie � przywóz sprzętu z terytorium innego niż
     Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej w celu
     wprowadzenia na terytorium kraju;
  13) wprowadzający sprzęt � przedsiębiorcę, który:
     a) produkuje i sprzedaje pod własnym oznaczeniem sprzęt,
     b) sprzedaje pod własnym oznaczeniem sprzęt wyprodukowany przez innego
       przedsiębiorcę,
     c) prowadzi działalność związaną z importem lub wewnątrzwspólnotowym
       nabyciem sprzętu;
  14) wprowadzenie sprzętu � wprowadzenie sprzętu na terytorium kraju, które
  następuje:
     a) z dniem wydania z magazynu sprzętu, w celu wprowadzenia go do obrotu -
       w przypadku sprzętu wyprodukowanego w kraju,
     b) z dniem dopuszczenia sprzętu do obrotu na terytorium kraju z przezna
       czeniem na rynek krajowy � w przypadku importu tego sprzętu,
     c) z dniem wystawienia faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotowe nabycie
       albo, jeżeli nie jest wystawiana � z dniem dopuszczenia sprzętu do
       obrotu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii
       Europejskiej;
  15) zakład przetwarzania � instalację, obiekt budowlany lub jego część, w
     których jest prowadzone przetwarzanie zużytego sprzętu, w tym demontaż
     obejmujący usunięcie z tego sprzętu składników niebezpiecznych, materiałów
     i części składowych, określonych w załączniku nr 2 do ustawy;
  16) zbierający zużyty sprzęt � prowadzącego punkt zbierania zużytego sprzętu,
     w tym sprzedawcę detalicznego i sprzedawcę hurtowego, oraz gminną
     jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność w zakresie odbierania
     odpadów komunalnych i przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na
     prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych;
  17) zużyty sprzęt � sprzęt stanowiący odpady w rozumieniu art. 3 ust. 1
     ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
2. Ilekroć w ustawie jest mowa o zużytym sprzęcie pochodzącym z gospodarstw
  domowych, rozumie się przez to również zużyty sprzęt pochodzący z innych
  źródeł, który ze względu na charakter i ilość jest podobny do zużytego
  sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych.

                                     Art. 4.
1. Przy ustalaniu ilości i masy sprzętu wprowadzonego na terytorium kraju
  uwzględnia się tylko pierwsze wprowadzenie sprzętu.
2. Przy ustalaniu ilości i masy sprzętu wprowadzonego na terytorium kraju nie
  uwzględnia się ilości i masy tego sprzętu, który został wprowadzony w drodze
  importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia, a następnie został wyeksportowany
  lub był przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy dokonanej przez
  wprowadzającego sprzęt lub innego przedsiębiorcę.

                                     Art. 5.
Demontaż zużytego sprzętu, obejmujący usunięcie z tego sprzętu składników
niebezpiecznych, materiałów i części składowych, określonych w załączniku nr 2
do ustawy, może być prowadzony wyłącznie w zakładzie przetwarzania.

                                   Rozdział 2
                      Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska

                                     Art. 6.
Główny Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi rejestr:
   1) wprowadzających sprzęt;
   2) zbierających zużyty sprzęt;
   3) prowadzących zakłady przetwarzania;
   4) prowadzących działalność w zakresie recyklingu;
   5) prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów
     odzysku;
   6) organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
                                       
                                     Art. 7.
1. Przedsiębiorcy, o których mowa w art. 6 pkt 1-5, przed rozpoczęciem
  działalności w zakresie:
   1) wprowadzania sprzętu,
   2) zbierania zużytego sprzętu,
   3) przetwarzania,
   4) recyklingu,
   5) innych niż recykling procesów odzysku
 - są obowiązani złożyć do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wniosek o
  wpis do rejestru.
2. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w więcej niż jednym
  zakresie, o którym mowa w ust. 1, składa jeden wniosek o wpis do rejestru,
  obejmujący dane wymagane dla wniosków o wpis do rejestru w zakresie
  wykonywanej działalności.
3. Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest obowiązana
  złożyć do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wniosek o wpis do rejestru w
  terminie 14 dni od dnia uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
                                       
                                     Art. 8.
1. Główny Inspektor Ochrony Środowiska dokonuje wpisu do rejestru na wniosek
  przedsiębiorcy lub organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i
  elektronicznego.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera w odniesieniu do:
   1) wprowadzającego sprzęt:
     a) firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego siedziby i adres,
     b) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada,
     c) REGON, o ile taki posiada,
     d) numer i nazwę grupy oraz numer i nazwę rodzaju sprzętu, określone
       w załączniku nr 1 do ustawy,
     e) informację o umowie z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i
       elektronicznego, o której mowa w art. 57 ust. 1, albo o masie
       poszczególnych rodzajów sprzętu, określonych w załączniku nr 1 do
       ustawy, który wprowadzający sprzęt zamierza wprowadzić w danym roku,
       oraz o formie i wysokości zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w
       art. 18 ust. 1, jeżeli wprowadza sprzęt przeznaczony dla gospodarstw
       domowych;
   2) zbierającego zużyty sprzęt:
     a) firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego siedziby i adres, a w
       przypadku gminnej jednostki organizacyjnej � jej nazwę i adres,
     b) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada,
     c) REGON, o ile taki posiada,
     d) numer i nazwę grupy oraz numer i nazwę rodzaju sprzętu, określone w
       załączniku nr 1 do ustawy, z którego powstał zebrany przez niego zużyty
       sprzęt,
     e) informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, w tym numer
       decyzji oraz oznaczenie organu, który wydał decyzję;
   3) prowadzącego zakład przetwarzania:
     a) firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego siedziby i adres,
     b) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada,
     c) REGON, o ile taki posiada,
     d) adresy zakładów przetwarzania,
     e) numer i nazwę grupy oraz numer i nazwę rodzaju sprzętu, określone w
       załączniku nr 1 do ustawy, z którego powstał przyjmowany przez niego
       zużyty sprzęt,
     f) informację o zdolnościach przetwórczych zakładu przetwarzania,
     g) informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, w tym numer
       decyzji oraz oznaczenie organu, który wydał decyzję,
     h) informację o wdrożonym systemie jakości albo o jego braku;
   4) prowadzącego działalność w zakresie recyklingu:
     a) firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego siedziby i adres,
     b) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada,
     c) REGON, o ile taki posiada,
     d) kod i nazwę rodzaju przyjmowanych odpadów,
     e) informację o decyzjach związanych z recyklingiem odpadów, w tym numer
       decyzji oraz oznaczenie organu, który wydał decyzję,
     f) informację o stosowanym procesie recyklingu, z podaniem typu procesu
       określonego w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
       odpadach,
     g) informację o zdolnościach przetwórczych instalacji służącej do
       recyklingu,
     h) informację o miejscu prowadzenia działalności w zakresie recyklingu,
     i) informację o wdrożonym systemie jakości albo o jego braku;
   5) prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów
     odzysku:
     a) firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego siedziby i adres,
     b) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada,
     c) REGON, o ile taki posiada,
     d) kod i nazwę rodzaju przyjmowanych odpadów,
     e) informację o decyzjach związanych z odzyskiem, w tym numer decyzji oraz
       oznaczenie organu, który wydał decyzję,
     f) informację o stosowanym procesie odzysku, z podaniem typu procesu
       określonego w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
       odpadach,
     g) informację o zdolnościach przetwórczych instalacji służącej do odzysku,
     h) informację o miejscu prowadzenia działalności w zakresie odzysku,
     i) informację o wdrożonym systemie jakości albo o jego braku;
   6) organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego:
     a) firmę organizacji oraz oznaczenie jej siedziby i adres,
     b) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada,
     c) REGON, o ile taki posiada,
     d) wykaz wprowadzających sprzęt, z którymi organizacja zawarła umowy, o
       których mowa w art. 57 ust. 1, zawierający firmy przedsiębiorców oraz
       oznaczenia ich siedzib i numery rejestrowe.
3. Główny Inspektor Ochrony Środowiska odmawia, w drodze decyzji, wpisu do
  rejestru, jeżeli wprowadzający sprzęt:
   1) nie uiścił opłaty rejestrowej, o której mowa w art. 9 ust. 1;
   2) nie wniósł w wymaganej wysokości zabezpieczenia finansowego, o którym
     mowa w art. 18 ust. 1, jeżeli wprowadza sprzęt przeznaczony dla
     gospodarstw domowych.
4. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 2 pkt 1-5, przedsiębiorca
  jest obowiązany złożyć do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, w terminie
  7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana, wniosek o zmianę wpisu do rejestru.
5. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 2 pkt 6, organizacja
  odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest obowiązana złożyć do
  Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, w terminie 30 dni od dnia, w którym
  nastąpiła zmiana, wniosek o zmianę wpisu do rejestru.
6. Wnioski, o których mowa w ust. 4 i 5, odpowiednio zawierają:
   1) numer rejestrowy;
   2) firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego siedziby i adres albo firmę
     organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz
     oznaczenie jej siedziby i adres;
   3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;
   4) REGON, o ile taki posiada;
   5) dane, które uległy zmianie.
7. Wprowadzający sprzęt dołącza do wniosku, o którym mowa w ust. 1,
  uwierzytelnioną kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej, o której mowa w
  art. 9 ust. 1.
8. Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych dołącza do
  wniosków, o których mowa w ust. 1 i 4, uwierzytelnioną kopię umowy z
  organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o której mowa w
  art. 57 ust. 1, a w przypadku braku takiej umowy � dokument potwierdzający
  wniesienie zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 18 ust. 1.
9. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia,
  wzory wniosków, o których mowa w ust. 1, 4 i 5, oraz sposoby ich
  przekazywania, kierując się potrzebą ujednolicenia formy wniosków, ułatwienia
  ich przekazywania oraz zidentyfikowania przedsiębiorcy i organizacji odzysku
  sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

                                     Art. 9.
1. Wpis do rejestru wprowadzającego sprzęt podlega opłacie rejestrowej.
2. Wprowadzający sprzęt uiszcza opłatę rejestrową na odrębny rachunek bankowy
  Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
3. Wprowadzający sprzęt wpisany do rejestru uiszcza w terminie do końca lutego
  każdego roku opłatę roczną na odrębny rachunek bankowy Głównego Inspektoratu
  Ochrony Środowiska.
4. Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata
  rejestrowa.
5. Górne stawki opłaty rejestrowej i opłaty rocznej wynoszą 8 000 zł, przy czym
  dla mikroprzedsiębiorców górna stawka opłaty rejestrowej i opłaty rocznej
  wynosi 400 zł.
6. Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym
  do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wysokości
  stawek:
   1) opłaty rejestrowej,
   2) opłaty rocznej
 - biorąc pod uwagę koszty prowadzenia rejestru i bazy danych o sprzęcie i
  zużytym sprzęcie, o której mowa w art. 15 ust. 3, oraz to, że opłaty te nie
  powinny stanowić przeszkody w uzyskaniu wpisu do rejestru albo w wykonywaniu
  działalności, zwłaszcza dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich
  przedsiębiorców.

                                    Art. 10.
1. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, dokonując wpisu do rejestru, nadaje
  przedsiębiorcy numer rejestrowy.
2. Główny Inspektor Ochrony Środowiska zawiadamia przedsiębiorcę o nadanym
  numerze rejestrowym.
3. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia,
  sposób ustalania numeru rejestrowego, o którym mowa w ust. 1, kierując się
  potrzebą identyfikacji przedsiębiorców wpisanych do rejestru.

                                    Art. 11.
Rejestr zawiera w odniesieniu do:
   1) wprowadzającego sprzęt:
     a) numer rejestrowy,
     b) dane, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1;
   2) zbierającego zużyty sprzęt:
     a) numer rejestrowy,
     b) dane, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2;
   3) prowadzącego zakład przetwarzania:
     a) numer rejestrowy,
     b) dane, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 3;
   4) prowadzącego działalność w zakresie recyklingu:
     a) numer rejestrowy,
     b) dane, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 4;
   5) prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów
     odzysku:
     a) numer rejestrowy,
     b) dane, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 5;
   6) organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego:
     a) numer rejestrowy,
     b) dane, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 6.

                                    Art. 12.
1. Główny Inspektor Ochrony Środowiska:
   1) prowadzi rejestr w postaci bazy danych zapisanej na informatycznych
     nośnikach danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
     informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.
     U. Nr 64, poz. 565);
   2) archiwizuje, przechowuje i przetwarza dane wpisane do rejestru;
   3) zapewnia bezpieczeństwo danych wpisanych do rejestru oraz dokumentów,
     które otrzymał w związku z prowadzeniem rejestru.
2. Dane zawarte w rejestrze są udostępniane w siedzibie Głównego Inspektora
  Ochrony Środowiska oraz na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony
  Środowiska, z wyłączeniem danych o:
   1) zdolnościach przetwórczych zakładu przetwarzania oraz instalacji
     służących do recyklingu i innych niż recykling procesów odzysku;
   2) warunkach umowy, jaką wprowadzający sprzęt zawarł z organizacją odzysku
     sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
   3) zabezpieczeniu finansowym, o którym mowa w art. 18 ust. 1.

                                    Art. 13.
1. W przypadku zakończenia działalności, o której mowa w art. 7 ust. 1,
  przedsiębiorca jest obowiązany złożyć do Głównego Inspektora Ochrony
  Środowiska, w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej
  działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.
2. W przypadku otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości organizacji odzysku
  sprzętu elektrycznego i elektronicznego organizacja ta jest obowiązana złożyć
  do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, w terminie 7 dni, wniosek o
  wykreślenie z rejestru.
3. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2, odpowiednio zawierają:
   1) numer rejestrowy;
   2) firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego siedziby i adres albo firmę
     organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz
     oznaczenie jej siedziby i adres;
   3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;
   4) REGON, o ile taki posiada;
   5) datę zaprzestania wykonywania działalności albo datę otwarcia likwidacji
     lub ogłoszenia upadłości organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i
     elektronicznego.
4. Wykreślenia przedsiębiorcy i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i
  elektronicznego z rejestru dokonuje, w drodze decyzji, Główny Inspektor
  Ochrony Środowiska.
 
                                    Art. 14.
Główny Inspektor Ochrony Środowiska dokonuje z urzędu, w drodze decyzji,
wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru w przypadku:
   1) nieuiszczenia przez wprowadzającego sprzęt opłaty rocznej, o której mowa
     w art. 9 ust. 3;
   2) cofnięcia lub wygaśnięcia decyzji związanej z gospodarką odpadami;
   3) niewniesienia w wymaganej wysokości zabezpieczenia finansowego, o którym
     mowa w art. 18 ust. 1.

                                    Art. 15.
1. Główny Inspektor Ochrony Środowiska weryfikuje dane zawarte w
  sprawozdaniach, o których mowa w art. 31 ust. 1, art. 40 ust. 1, art. 51 ust.
  1, art. 56 ust. 1 i art. 67 ust. 1.
2. Główny Inspektor Ochrony Środowiska analizuje funkcjonowanie systemu
  gospodarki zużytym sprzętem, wykorzystując dane, o których mowa w ust. 1.
3. Na podstawie danych, o których mowa w ust. 1, oraz zbiorczych informacji o
  wynikach kontroli, o których mowa w art. 16 ust. 2, Główny Inspektor Ochrony
  Środowiska prowadzi bazę danych o sprzęcie i zużytym sprzęcie.
4. Główny Inspektor Ochrony Środowiska:
   1) archiwizuje, przechowuje i przetwarza dane wpisane do bazy danych, o
     której mowa w ust. 3;
   2) zapewnia bezpieczeństwo danych wpisanych do bazy danych, o której mowa w
     ust. 3, oraz dokumentów, które otrzymał w związku z prowadzeniem tej bazy.
5. Główny Inspektor Ochrony Środowiska sporządza i przekazuje ministrowi
  właściwemu do spraw środowiska, w terminie do dnia 30 kwietnia roku
  następującego po roku, którego dotyczą dane, roczny raport o funkcjonowaniu
  systemu gospodarki zużytym sprzętem.
6. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
   1) niezbędny zakres informacji objętych obowiązkiem zbierania i
     przetwarzania,
   2) sposób prowadzenia bazy danych, o której mowa w ust. 3,
   3) wzór raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem
 - kierując się potrzebą ujednolicenia systemu zbierania i przetwarzania danych
  oraz koniecznością oceny funkcjonowania systemu gospodarki zużytym sprzętem.
 
                                    Art. 16.
1. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska co najmniej raz w roku przeprowadza
  kontrolę zakładu przetwarzania.
2. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska sporządza i przekazuje Głównemu
  Inspektorowi Ochrony Środowiska, w terminie do 15 lutego, zbiorczą informację
  o wynikach kontroli, o których mowa w ust. 1, za poprzedni rok kalendarzowy.

                                    Art. 17.
1. Wykonywanie zadań określonych w art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 1 oraz art.
  15 ust. 2-5 Główny Inspektor Ochrony Środowiska, po uzyskaniu zgody ministra
  właściwego do spraw środowiska, może powierzyć, w drodze umowy, osobie
  prawnej reprezentującej wprowadzających sprzęt, którzy posiadają łącznie nie
  mniej niż 75% udziału w masie wprowadzanego sprzętu.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna określać w szczególności:
   1) sposób wykonywania oraz finansowania zadań powierzonych przez Głównego
     Inspektora Ochrony Środowiska;
   2) sposób zabezpieczania i archiwizowania dokumentów i danych, posiadanych
     przez osobę prawną, o której mowa w ust. 1, w związku z wykonywaniem
     umowy;
   3) sposób sprawowania przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska nadzoru
     nad osobą prawną, o której mowa w ust. 1;
   4) przypadki, w jakich umowa wygasa lub ulega rozwiązaniu.
3. Informacje o zawarciu, rozwiązaniu i wygaśnięciu umowy, o której mowa w ust.
  1, są publikowane przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, w drodze
  obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor
  Polski", w ciągu 60 dni odpowiednio od zawarcia, rozwiązania albo wygaśnięcia
  tej umowy.
4. W obwieszczeniu, o którym mowa w ust. 3, podaje się:
   1) firmę, oznaczenie siedziby i adres osoby prawnej, o której mowa w ust. 1;
   2) informację o zadaniach powierzonych przez Głównego Inspektora Ochrony
     Środowiska;
   3) datę rozpoczęcia wykonywania powierzonych zadań albo datę zakończenia ich
     wykonywania z powodu wygaśnięcia albo rozwiązania umowy.
5. W terminie 30 dni od dnia zaprzestania wykonywania działalności przez osobę
  prawną, o której mowa w ust. 1, albo od dnia wygaśnięcia albo rozwiązania
  umowy, o której mowa w ust. 1, osoba prawna jest obowiązana do przekazania
  Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska dokumentów powierzonych oraz
  posiadanych w związku z wykonywaniem powierzonych zadań oraz bazy danych, o
  której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1.
6. Wykonanie obowiązków, o których mowa w ust. 5, podlega egzekucji w trybie
  przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w
  administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968, z późn. zm.)[6].
                                       
                                   Rozdział 3
                            Zabezpieczenie finansowe
      
                                    Art. 18.
1. Wprowadzający sprzęt w przypadku:
   1) niezawarcia umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i
     elektronicznego,
   2) wygaśnięcia lub rozwiązania umowy z organizacją odzysku sprzętu
     elektrycznego i elektronicznego,
   3) otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości organizacji odzysku sprzętu
     elektrycznego i elektronicznego
 - jest obowiązany do wniesienia zabezpieczenia finansowego na dany rok
  kalendarzowy, przeznaczonego na sfinansowanie zbierania, przetwarzania,
  odzysku, w tym recyklingu, i unieszkodliwiania zużytego sprzętu pochodzącego
  z gospodarstw domowych, powstałego z tego samego rodzaju sprzętu, określonego
  w załączniku nr 1 do ustawy, który został przez niego wprowadzony.
2. Podstawę obliczenia wysokości zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w
  ust. 1, stanowi w przypadku:
   1) wprowadzającego sprzęt, który nie jest wpisany do rejestru, o którym mowa
     w art. 6 � masa sprzętu, który zamierza wprowadzić w danym roku
     kalendarzowym;
   2) wprowadzającego sprzęt wpisanego do rejestru, o którym mowa w art. 6 �
     masa sprzętu wprowadzonego w poprzednim roku kalendarzowym.
3. Wysokość zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w ust. 1, oblicza się
  jako iloczyn stawki opłaty produktowej dotyczącej recyklingu zużytego sprzętu
  oraz masy sprzętu, o której mowa w ust. 2.

                                    Art. 19.
1. Zabezpieczenie finansowe, o którym mowa w art. 18 ust. 1, może mieć formę:
   1) depozytu wpłacanego na odrębny rachunek bankowy Narodowego Funduszu
     Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
   2) umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wprowadzającego sprzęt za
     niewykonanie obowiązku zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym
     recyklingu, i unieszkodliwiania zużytego sprzętu oraz złożenia polisy lub
     innego dokumentu potwierdzającego zawarcie tej umowy do Narodowego
     Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
   3) gwarancji bankowej złożonej do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
     Gospodarki Wodnej.
2. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w ust. 1 pkt
  2, albo gwarancja bankowa, o której mowa w ust. 1 pkt 3, powinny stwierdzać,
?e w razie niewykonywania obowiązku zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym
  recyklingu, i unieszkodliwiania zużytego sprzętu, zakład ubezpieczeń albo
  bank ureguluje zobowiązania na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
  Gospodarki Wodnej.
3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia finansowego w formie umowy ubezpieczenia
  odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, lub gwarancji
  bankowej, o której mowa w ust. 1 pkt 3, gwarantem może być wyłącznie
  instytucja finansowa upoważniona do gwarantowania długu celnego.
4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii
  Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu
  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określi, w drodze rozporządzenia,
  szczegółowe zasady współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi, o których
  mowa w ust. 3, a Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska i Narodowym Funduszem
  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wzory formularzy zabezpieczenia
  finansowego w formie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o której
  mowa w ust. 1 pkt 2, i gwarancji bankowej, o której mowa w ust. 1 pkt 3, w
  celu zapewnienia sfinansowania zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym
  recyklingu, i unieszkodliwiania zużytego sprzętu.
5. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z
  ministrem właściwym do spraw środowiska, po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby
  Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres
  ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, termin powstania obowiązku
  ubezpieczenia, biorąc w szczególności pod uwagę konieczność zapewnienia
  sfinansowania zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu, i
  unieszkodliwiania zużytego sprzętu.
 
                                    Art. 20.
1. Główny Inspektor Ochrony Środowiska w terminie do 30 kwietnia roku
  następującego po roku, w którym wniesiono zabezpieczenie finansowe, o którym
  mowa w art. 18 ust. 1, dokonuje rozliczenia tego zabezpieczenia.
2. W razie stwierdzenia, że wprowadzający sprzęt nie sfinansował zbierania,
  przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu, lub unieszkodliwiania zużytego
  sprzętu, o którym mowa w art. 18 ust. 1, Główny Inspektor Ochrony Środowiska
  orzeka, w drodze decyzji, o przeznaczeniu na sfinansowanie tych działań
  środków pochodzących z zabezpieczenia finansowego wniesionego przez tego
  wprowadzającego sprzęt.
3. Jeżeli wprowadzający sprzęt sfinansował zbieranie, przetwarzanie, odzysk, w
  tym recykling, i unieszkodliwianie zużytego sprzętu, o którym mowa w art. 18
  ust. 1, Główny Inspektor Ochrony Środowiska orzeka, w drodze decyzji, o
  zwrocie zabezpieczenia finansowego wniesionego przez tego wprowadzającego
  sprzęt.

                                   Rozdział 4
                        Obowiązki wprowadzającego sprzęt

                                    Art. 21.
Wprowadzający sprzęt jest obowiązany umieszczać numer rejestrowy na fakturach i
innych dokumentach sporządzanych w związku z wykonywaniem działalności
gospodarczej.

                                    Art. 22.
1. Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych jest obowiązany
  dołączyć do tego sprzętu informację dotyczącą:
   1) zakazu umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami, wraz z wy
     jaśnieniem znaczenia oznakowania, którego wzór jest określony w załączniku
     nr 3 do ustawy;
   2) potencjalnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z
     obecności składników niebezpiecznych w sprzęcie;
   3) masy sprzętu.
2. Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych jest obowiązany
  informować o:
   1) systemie zbierania zużytego sprzętu;
   2) roli, jaką gospodarstwo domowe spełnia w przyczynianiu się do ponownego
     użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu.

                                    Art. 23.
1. Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do umieszczenia na sprzęcie
  oznakowania, którego wzór jest określony w załączniku nr 3 do ustawy.
2. Oznakowanie, o którym mowa w ust. 1, powinno być umieszczone w sposób
  wyraźny, czytelny i trwały.
3. Jeżeli jest to uzasadnione wielkością lub funkcją sprzętu, oznakowanie, o
  którym mowa w ust. 1, może być umieszczone na opakowaniu zbiorczym, na
  instrukcji użycia lub na gwarancji sprzętu.

                                    Art. 24.
1. Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia Głównemu
  Inspektorowi Ochrony Środowiska, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego
  po kwartale, w którym nastąpiło wprowadzenie sprzętu, sprawozdania o ilości i
  masie wprowadzonego sprzętu, z podziałem na grupy i rodzaje sprzętu,
  określone w załączniku nr 1 do ustawy, z wyszczególnieniem danych o rodzaju i
  masie baterii i akumulatorów stosowanych na potrzeby działania sprzętu.
2. W przypadku zakończenia działalności wprowadzający sprzęt składa
  sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia trwałego
  zaprzestania wykonywania tej działalności.
3. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór
  sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, oraz sposób jego przekazywania,
  kierując się potrzebą ujednolicenia formy sprawozdania, ułatwiania jego
  przekazywania oraz zidentyfikowania wprowadzającego sprzęt.

                                    Art. 25.
1. Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych może przekazać
  sprzedawcom detalicznym i sprzedawcom hurtowym informację o wysokości kosztów
  gospodarowania odpadami, obejmujących koszty zbierania, przetwarzania,
  recyklingu albo innego niż recykling procesu odzysku i unieszkodliwiania
  zużytego sprzętu.
2. Koszty gospodarowania odpadami, o których mowa w ust. 1, mogą zostać
  uwidocznione jako oddzielny element ceny wprowadzonego sprzętu.

                                    Art. 26.
1. Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do opracowania, przeznaczonej dla
  prowadzących zakłady przetwarzania, informacji dotyczącej ponownego użycia i
  przetwarzania zużytego sprzętu, w terminie 12 miesięcy od dnia wprowadzenia
  nowego typu sprzętu.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać w szczególności:
   1) określenie części składowych sprzętu, które mogą być przeznaczone do
     ponownego użycia;
   2) wskazanie umiejscowienia w sprzęcie składników niebezpiecznych, materia
     łów i części składowych, określonych w załączniku nr 2 do ustawy, które
     powinny zostać usunięte z tego sprzętu.
3. Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do przekazania prowadzącemu zakład
  przetwarzania informacji, o której mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia
  złożenia wniosku o udzielenie informacji.
4. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest sporządzana w formie pisemnej albo
  w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych w rozumieniu
  przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
  podmiotów realizujących zadania publiczne i jest przeznaczona wyłącznie dla
  prowadzącego zakład przetwarzania.
5. Udostępnianie informacji, o której mowa w ust. 1, przez prowadzącego zakład
  przetwarzania jest zabronione.
                                       
                                    Art. 27.
Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych jest obowiązany do
zorganizowania i sfinansowania odbierania od prowadzących punkty zbierania
zużytego sprzętu, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu, i unieszkodliwiania
zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych.
                                       
                                    Art. 28.
Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych jest obowiązany do
zapewnienia zbierania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych,
jeżeli ten sprzęt powstał ze sprzętu wprowadzonego na terytorium kraju:
   1) po dniu 13 sierpnia 2005 r. � obowiązek dotyczy wprowadzającego sprzęt w
     stosunku do sprzętu, który został przez niego wprowadzony;
   2) do dnia 13 sierpnia 2005 r. � obowiązek dotyczy wprowadzającego sprzęt
     tej samej grupy określonej w załączniku nr 1 do ustawy, proporcjonalnie do
     jego udziału w masie wprowadzonego sprzętu.

                                    Art. 29.
Wprowadzający sprzęt inny niż przeznaczony dla gospodarstw domowych jest
obowiązany do zorganizowania i sfinansowania zbierania, przetwarzania, odzysku,
w tym recyklingu, i unieszkodliwiania zużytego sprzętu pochodzącego od
użytkowników innych niż gospodarstwa domowe:
   1) powstałego ze sprzętu wprowadzonego przez niego na terytorium kraju po
     dniu 13 sierpnia 2005 r.;
   2) powstałego ze sprzętu wprowadzonego przez niego na terytorium kraju do
     dnia 13 sierpnia 2005 r., jeżeli zużyty sprzęt jest zastępowany przez
     sprzęt tego samego rodzaju co sprzęt dostarczony przez tego
     wprowadzającego, przy czym finansowanie zbierania, przetwarzania, odzysku,
     w tym recyklingu, i unieszkodliwiania tego sprzętu może być również
     ponoszone przez jego użytkownika w zakresie określonym w umowie zawartej
     pomiędzy wprowadzającym sprzęt i użytkownikiem.
                                       
                                    Art. 30.
1. Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do osiągnięcia następujących poziomów:
   1) dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu ujętego w grupach 1 i 10
     określonych w załączniku nr 1 do ustawy:
     a) odzysku � 80% masy zużytego sprzętu oraz
     b) recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze
       zużytego sprzętu � 75% masy zużytego sprzętu;
   2) dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu ujętego w grupach 3 i 4
     określonych w załączniku nr 1 do ustawy:
     a) odzysku � 75% masy zużytego sprzętu oraz
     b) recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze
       zużytego sprzętu � 65% masy zużytego sprzętu;
   3) dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu ujętego w grupach 2, 5-7 i 9
     określonych w załączniku nr 1 do ustawy:
     a) odzysku � 70% masy zużytego sprzętu oraz
     b) recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze
       zużytego sprzętu � 50% masy zużytego sprzętu;
   4) dla zużytych gazowych lamp wyładowczych � recyklingu części składowych,
     materiałów i substancji pochodzących ze zużytych lamp wyładowczych w
     wysokości 80% masy tych zużytych lamp.
2. Do masy odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi wlicza się:
   1) masę zużytego sprzętu przekazanego do ponownego użycia;
   2) masę części składowych pochodzących ze zużytego sprzętu przekazanych do
     ponownego użycia.
3. Przez masę zużytego sprzętu, o której mowa w ust. 1, należy rozumieć masę
  zużytego sprzętu zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład
  przetwarzania wpisanego do rejestru, o którym mowa w art. 6.
4. Przy obliczaniu poziomów odzysku zużytego sprzętu do odzysku zalicza się
  procesy odzysku oznaczone jako R1-R9 w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 27
  kwietnia 2001 r. o odpadach.
5. Przy obliczaniu poziomów recyklingu zużytego sprzętu do recyklingu zalicza
  się procesy odzysku oznaczone jako R2 - R9 w załączniku nr 5 do ustawy z dnia
  27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
6. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze
  rozporządzenia, sposoby obliczania poziomów odzysku i recyklingu zużytego
  sprzętu, o których mowa w ust. 1, kierując się potrzebą ułatwienia obliczania
  tych poziomów.
                                       
                                    Art. 31.
1. Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia Głównemu
  Inspektorowi Ochrony Środowiska:
   1) do 30 dnia miesiąca następującego po kwartale, sprawozdania o masie
     zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym
     recyklingowi, oraz unieszkodliwianiu;
   2) do dnia 31 marca po roku, w którym nastąpiło zebranie lub odzysk, w tym
     recykling, zużytego sprzętu, sprawozdania o osiągniętych poziomach
     zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu.
2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia,
  wzory sprawozdań, o których mowa w ust. 1, oraz sposób ich przekazywania,
  kierując się potrzebą ujednolicenia formy sprawozdań, ułatwiania ich
  przekazywania oraz zidentyfikowania wprowadzającego sprzęt.

                                     Art. 32.
1. Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do prowadzenia dodatkowej ewidencji
  obejmującej informacje dotyczące ilości i masy wprowadzonego sprzętu.
2. Wprowadzający sprzęt oblicza osiągnięte poziomy odzysku i recyklingu
  zużytego sprzętu na podstawie dodatkowej ewidencji, o której mowa w ust. 1,
  oraz zaświadczeń o zużytym sprzęcie, o których mowa w art. 50 ust. 1.
3. Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do przechowywania dodatkowej ewidencji,
  o której mowa w ust. 1, oraz zaświadczeń o zużytym sprzęcie, o których mowa w
  art. 50 ust. 1, przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego
  dotyczą.

                                    Art. 33.
1. Wprowadzający sprzęt jest obowiązany zapewnić sieć zakładów przetwarzania o
  zdolnościach przetwórczych umożliwiających przetworzenie zebranego zużytego
  sprzętu, obejmującą terytorium kraju.
2. Wprowadzający sprzęt zapewnia sieć zakładów przetwarzania, o której mowa w
  ust. 1, na podstawie umów z prowadzącymi zakłady przetwarzania wpisanymi do
  rejestru, o którym mowa w art. 6.
3. Wprowadzający sprzęt w przypadku:
   1) cofnięcia decyzji w zakresie gospodarki odpadami przedsiębiorcy
     prowadzącemu zakład przetwarzania,
   2) rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, o której mowa w ust. 2
 - jest obowiązany, w terminie 3 miesięcy od dnia cofnięcia decyzji lub
  rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, zapewnić realizację obowiązku, o którym
  mowa w ust. 1.
4. Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia Głównemu
  Inspektorowi Ochrony Środowiska, w terminie do dnia 31 marca każdego roku,
  wykazu zakładów przetwarzania, które tworzyły jego sieć zakładów
  przetwarzania, zawierającego:
   1) firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego siedziby i adres;
   2) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;
   3) REGON, o ile taki posiada;
   4) adresy zakładów przetwarzania;
   5) numer i nazwę grupy oraz numer i nazwę rodzaju sprzętu, określone w
     załączniku nr 1 do ustawy, z którego powstał przyjmowany przez
     prowadzącego zakład przetwarzania zużyty sprzęt;
   6) informację o zdolnościach przetwórczych zakładów przetwarzania;
   7) wskazanie, na jaki okres zawarto umowy z prowadzącymi zakłady
     przetwarzania.
5. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór
  wykazu, o którym mowa w ust. 4, oraz sposób jego przekazywania, kierując się
  potrzebą ujednolicenia formy wykazów, ułatwiania ich przekazywania oraz
  zidentyfikowania wprowadzającego sprzęt.

                                    Art. 34.
Wprowadzający sprzęt określony w grupie 5, rodzaje 2-5, w załączniku nr 1 do
ustawy jest obowiązany do przekazania, w drodze umowy, organizacji odzysku
sprzętu elektrycznego i elektronicznego obowiązków określonych w ustawie, z
wyłączeniem obowiązków, o których mowa w art. 7 ust. 1 i 2, art. 8 ust. 4, 7 i
8, art. 9 ust. 2 i 3, art. 13 ust. 1, art. 21-23, art. 25 i art. 26.

                                   Rozdział 5
                          Obowiązki użytkownika sprzętu
                                       
                                    Art. 35.
Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do
oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt.

                                    Art. 36.
Zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.

                                   Rozdział 6
                      Obowiązki zbierającego zużyty sprzęt
                                       
                 &nbs

Aktualności

Data: 03.09.2016
Canon imageRUNNER ADVANCE C5535i - NOWOŚĆ w segmencie A3 kolor
Canon wprowadza nową serię kserokopiarek kolorowych A3 iR ADVANCE C5500
Data: 30.10.2015
Canon MF724Cdw, MF728Cdw i MF729Cx nowości w segmencie kolor A4
Nowe kolorowe urządzenia wielofunkcyjne Canon MF724Cdw, MF728Cdw oraz MF729Cx. Kolor w segmencie A4 dla małych i średnich firm z nowym ekranem dotykowym rodem z telefonów komórkowych.
Data: 30.10.2015
Canon imageRUNNER ADVANCE C3320, C3330 zapowiedź Canon
iR ADV-C3320 i iR ADV-C3325i, iR ADV C3330i nowe kolorowe urządzenia wielofunkcyjne A3 dla małych i średnich biur
Data: 12.02.2015
Canon imageRUNNER C1225, C1225iF oraz iR-C1325iF i IR-C1335iF nowości 2015 roku
Canon wprowadza do ofert nową serię kserokopiarek kolorowych A4 serii imageRUNNER. Będą to 4 modele iRC1225, iRC1225iF, iRC1325iF oraz iRC1335iF.